Menu جستجو در سایت

لیست برخی از پروژه های جاری و انجام شده

  • پروژه پالایش نفت فوق سنگین قشم
  • پروژه میدان نفتی سروک آذر
  • پروژه پتروشیمی مسجد سلیمان
  • پروژه NGL 3200
  • پروژه پالایش نفت ستاره خلیج فارس
  • پروژه های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع در عسلویه شامل:

          فازهای 2 و 3
          فازهای 6، 7 و 8
          فازهای 9 و 10
          فازهای 15 و 16
          فازهای 17 و 18
          فاز های 13 و 24-22
          فازهای 18-17 و فاز 19 پارس جنوبی

  • پروژه بهره برداری پتروشیمی هگمتانه
  • پروژه واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه
  • پروژه بهره برداری پتروشیمی بیستون
  • پروژه راه اندازی واحد جدید پتروشیمی غدیر